Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „GOTOWI Z REMINGTONEM”

 

1. ORGANIZATOR

 

 • Organizatorem jest Spectrum Brands Poland Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 7a 02-366 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063377, z kapitałem zakładowym w wysokości 300 000 zł, NIP 951-19-83-304, wpłaconym w całości, zwana dalej „Organizatorem”.
 • Wykonawcą działającym na zlecenie Organizatora i wykonującym wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem akcji i organizacją jest Eura7 Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy os. 2 Pułku Lotniczego 47A, 31-870 Kraków, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000365066, z kapitałem zakładowym w wysokości 20.000,00 PLN, NIP: 6762429093, REGON: 0121342416, zwana dalej „Realizatorem”.
 • Konkurs realizowany jest za pośrednictwem korespondencji mailowej poprzez adres e-mail: kontakt@gotowizremingtonem.pl należącym do Organizatora.

2. INFORMACJE OGÓLNE

2.1      Użytkownik oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował bez zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do bezwarunkowego przestrzegania niniejszego regulaminu.

2.2      Konkurs organizowany jest w okresie od 24 października do 11 grudnia 2015 r.

2.3      Akcja promocyjna organizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. UCZESTNICY KONKURSU

 

3.1      Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia  posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania lub adres dla doręczeń przesyłek pocztowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2      Niezależnie od powyższego, uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba prowadząca internetowy blog dotyczący urody, na którym w przeciągu ostatniego miesiąca pojawił się przynajmniej jeden wpis.

3.3      W konkursie nie mogą brać udziału:

 • osoby pozostające w stosunku zlecenia, pracy, wolontariatu, a także pełniące funkcje w organach, oraz świadczące pracę i lub usługi na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz Organizatora lub Realizatora,
 • wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice każdego z małżonków, osoby przysposobione, a także osoby pozostające w wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobami wskazanymi w pkt. 3.1, 3.3.

 4. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA KONKURSU

 

4.1   Udział w akcji promocyjnej jest dobrowolny i nieodpłatny.

4.2   Akceptując niniejszy regulamin uczestnik oświadcza, iż:

 • treści publikowane przez niego na blogu pozbawione są jakichkolwiek wad i obciążeń prawnych,
 • wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie wizerunku na stronach internetowych związanych z konkursem.
 • Uczestnik akcji zobowiązuje się do, co najmniej jednego, wpisu na swoim blogu oraz na Facebooku na temat produktów REMINGTON PROTECT lub udziału w warsztatach prowadzonych przez Organizatora na konferencji Meet Beauty w Warszawie 24 października 2015 r. i umieszczenia w każdym opublikowanym wpisie linku do strony gotowizremingtonem.pl

4.3      W przypadku naruszenia praw autorskich przez uczestnika konkursu, Organizator jest upoważniony do przekazania osobom trzecim danych uczestnika. Dane te mogą być wykorzystane przez osoby trzecie do dochodzenia swoich praw na drodze cywilnej lub karnej z tytułu naruszenia ich praw autorskich.

4.4      Uczestnik konkursu udziela na rzecz Organizatora licencji na korzystanie z treści wpisów publikowanych przez niego na blogu i na Facebooku związanych z akcją promocyjną na terytorium całego świata, bez ograniczeń czasowych. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzednim obejmuje przede wszystkim prawo do:

 • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez wprowadzenie do pamięci komputera, a także poprzez wprowadzanie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie, w szczególności poprzez zamieszczenie tych treści na blogu gotowizremingtonem.pl;
 • tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, utrwalania i zwielokrotniania wytwarzania określoną techniką egzemplarzy całości lub części, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 • rozpowszechniania treści wpisów w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie całości lub części wpisów, a także publiczne udostępnianie całości lub części wpisów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4.5      Uczestnik oświadcza, iż w ramach konkursu w zamian za nagrody konkursowe zobowiązuje się do opublikowania, co najmniej jednego wpisu na swoim blogu oraz na Facebooku oraz umieszczenia w każdym opublikowanym wpisie linku do strony www.gotowizremingtonem.pl. Organizator i uczestnik oświadczają, iż powyższe świadczenia mają charakter wzajemny.

4.6    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w przypadku podania przez uczestnika konkursu niepełnych bądź nieprawdziwych danych.

5. ZASADY KONKURSU

5.1      Aby wziąć udział w akcji promocyjnej należy przesłać zgłoszenie drogą mailową na adres: kontakt@gotowizremingtonem.pl do dnia 25 listopada 2015 r. (do godz. 23:59) przy czym przesłanie zgłoszenia nie gwarantuje udziału w akcji.

5.2      W przesłanym zgłoszeniu należy zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu, podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon) i odpowiedzieć na pytania Organizatora i Realizatora mailowo w ciągu 48 h od otrzymania informacji z pkt. 5.1.

5.3      Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator zakwalifikuje osoby do udziału w konkursie. Kryteria w oparciu, o które Organizator dokona wyboru to m.in.: liczba czytelników bloga, liczba polubień profilu na Facebooku, wartość merytoryczna i estetyczna bloga. Ostateczna decyzja należeć będzie do Organizatora i nie musi być ona umotywowana jedynie powyższymi wskaźnikami. Organizator powiadomi osoby zakwalifikowane do udziału w akcji promocyjnej oraz prześle informację dotyczącą szczegółowych warunków uczestnictwa w akcji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.4      Zadaniem uczestnika akcji promocyjnej jest:

 • Opublikowanie na prowadzonym przez siebie blogu artykułu (wpisu) na temat produktów REMINGTON PROTECT lub udziału w warsztatach prowadzonych przez Organizatora na konferencji Meet Beauty w Warszawie 24 października 2015 r. i umieszczenia w każdym opublikowanym wpisie linku do strony przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@gotowizremingtonem.pl linku do swojego bloga z opublikowanym wpisem,

5.5      Organizator ma prawo publikować na należących do niego serwisach internetowych oraz profilach na portalach społecznościowych wybrane wpisy uczestników akcji.

5.6      Artykuły nadesłane w konkursie Organizator będzie publikował na blogu www.gotowizremingtonem.plw kolejności zgłoszeń, w ciągu 24 godzin od otrzymania linku o którym mowa w pkt. 5.4.1. Organizator zastrzega sobie prawo do niepublikowania artykuółów w przypadku:

 • Ich rażąco niskiej jakości;
 • Roszczenia osób trzecich dot. praw autorskich do artykułów.

5.7      Konkurs zostanie rozstrzygnięty między 6 a 11 grudnia 2015 r. Przyznanych zostanie 5 nagród w postaci zestawów produktów Remington Protect (lokówka, prostownica, suszarka) oraz 5 nagród w postaci strzyżarki Remington Vacuum. Laureatami zostaną autorzy artykułów, które opublikowane na blogu gotowizremingtonem.pl zgromadzą największą liczbę polubień w serwisie Facebook. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania jednej lub większej liczby nagród.

5.8      O wynikach Konkursu Organizator zawiadamia Zwycięzcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (podając na profilu imię i pierwszą literę nazwiska lub nick) w terminie 3 dni roboczych od dnia przyznania nagrody. W celu przekazania nagrody Zwycięzca Konkursu powinien przesłać swoje aktualne dane adresowe na adres kontakt@gotowizremingtonem.pl w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników na profilu facebookowym Organizatora. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika: imię i nazwisko, nazwisko rodowe, data urodzenia, miejsce urodzenia, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, gmina, powiat, województwo, Urząd Skarbowy). W przypadku zaniechania wykonania powyższych czynności przez nagrodzonego Uczestnika nagroda pozostaje własnością Fundatora Nagród.

6. DANE OSOBOWE

6.1      Udział w akcji promocyjnej jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby realizacji akcji promocyjnej (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).

6.2       Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku z akcją promocyjną, na potrzeby przeprowadzenia akcji promocyjnej oraz dostarczenia produktów testowych.

6.3      Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku akcji promocyjnej jest Spectrum Brands Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (adres: al. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7 A, 02-366 Warszawa).

6.4      Każdy uczestnik akcji promocyjnej pozostawiający swoje dane ma prawo do wglądu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych.

6.5      Dane uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z akcją promocyjną oraz w celach określonych w punktach poniższych. Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla otrzymania produktów testowych.

7. REKLAMACJE

7.1      Reklamacje dotyczące przeprowadzenia akcji promocyjnej przyjmowane są w formie pisemnej, złożone osobiście lub przesłane za pośrednictwem poczty na adres siedziby Organizatora – z dopiskiem: „GOTOWI Z REMINGTONEM” do dnia 25 listopada 2015 roku, o upływie terminu decyduje data stempla pocztowego.

7.2       Reklamacje można kierować również na adres e-mail Organizatora: Spectrum Brands Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (adres: al. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7 A, 02-366 Warszawa

7.3      W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji oraz imię, nazwisko i dane adresowe: ulicę, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.

7.4      Reklamacje dotyczące dostarczenia uszkodzonej przesyłki zostaną uwzględnione tylko w przypadku, gdy adresat ze względu na zły stan przesyłki, odmówi jej przyjęcia i zostanie ona zwrócona przez firmę kurierską lub pocztę do Organizatora.

7.5      Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od przyjęcia zgłoszenia.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1      Regulamin niniejszej akcji promocyjnej jest dostępny pod linkiem: www.gotowizremingtonem.pl/regulamin_konkursu oraz w siedzibach Organizatora i Realizatora.